در مانهای روانپزشکی در واقعه درمان مشکلاتی با علل چند گانه محیطی ژنتیک ویا ارثی وعلتهای شناختی یا تفسیری در مورد بیماری است بیمار در واقع بعلت این مجموعهعوامل تحت تاثیر قرار میگیرد واین باعث دلواپسی ونگرانی بیمار در مورد مشکل خود میگردد ونیاز بیماران به قطعیت در مورد درمان ومدت و میزان بهبود واینکه متاسفانه سیر ونحوه ومدت درمان نامشخص با عث ترس ونگرانی وحتی عدم اعتماد به پزشک ودر مان میگردد.

این مشکلات در بسیاری از مواقع باعث میگردد بیمار مرتبا از یک درمان به درمان دیگر وازیک پزشک به پزشک دیگر مراجعه نماید ونهایتا هزینه وطولانی تر شدن سیر و درمان را با خود به دنبال دارد در حالی که اگر بیمار نسبت به بیماری خود واینکه عدم قطعیت درمانی جزو لاینفک درمان است وبا حس اعتماد وامید واری درمان را ادامه دهد می تواند کمک بیشتری به خود و بهبود سیر درمانیش نماید.

منبع : دکتر روانپزشک