ایران و چین روابط تجاری و اقتصادی زیادی با یکدیگر دارند. این کشور با تجار ایرانی دارای روابط بسیار گسترده ای است بنابراین با وجود این مراودات اقتصادی و تجاری بسیاری از تجار ایرانی مایل به ایجاد و ثبت شرکت در چین هستند.

بطور کلی سرمایه گذاران خارجی می توانند در چین شرکت خود را در قالب های ثبت شرکت زیر ثبت کنند:
شرکت های با مالکیت کامل خارجی wfoe:
این نوع شرکت برای اشخاص حقیقی به ثبت می رسد، امکان اخذ مالکیت صد در صد شرکت برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. در این نوع شرکت سرمایه گذاران خارجی به طور مستقیم مسئول هرگونه سود و زیان در شرکت می باشند. معمولاً شرکت با مالکیت کامل خارجی به منظور فعالیت در موضوعات تولید، تجارت، خدمات مشاوره ای و مدیریتی، مهندسی و سایر شرکت های سودده ثبت می شود. این شرکت را از نظر قوانین می توان آن را با شرکت مسئولیت محدود مقایسه نمود.

ثبت شرکت های سرمایه گذاری مشترک:
در این نوع شرکت سرمایه گذاران خارجی و عوامل چینی در کنار هم شرکتی را ثبت و راه اندازی می کنند. این نوع شرکت جزء نخستین شرکت هاییست که پذیرای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در چین گردید. در این نوع سرمایه گذاری در کشور چین شرکت های داخلی چین می توانند با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شرکتی تاسیس نمایند که یکی شرکت چینی محسوب می شود.
در شرکت سرمایه گذاری مشترک، سهم شرکاء بطور مساوی است و مسئولیت آنها در مقابل دیون و قروض احتمالی شرکت نیز مساویست. البته با توجه با روی کار آمدن دیگر شرکت ها و مشکلات موجود در این شرکت درخواست ثبت این نوع شرکت رو به کاهش است.

شرکت های با مالکیت محدود (CLSFI) در چین:
این نوع شرکت می تواند توسط ابزارهای مؤسس با یک یا چند سرمایه گذار تأسیس گردد. حداقل می بایست یکی از مؤسسان مجموعه سرمایه گذار خارجی باشد و لازم است نصف سهام این شرکت در کشور چین باقی بماند. حداقل سرمایه نیز برای تشکیل این نوع شرکت ها در چین در حدود RMB 30 میلیون می باشد. حداقل سطح مشارکت خارجی در یک CLDFI در حدود 25% است. این شرکت می تواند در خارج یا بطور محلی تاسیس گردد.

ثبت شرکت هونگ کونگی یا شرکت منطقه آزاد شانگهای چین:
این شرکت در مناطق آزاد چین قابل ثبت می باشد، ثبت شرکت در این منطقه به دلیل تراز مثبت مالی آن در سالهای اخیر با استقبال سرمایه گذاران خارجی مواجه شده است. همچنین از مزایای دیگر فعالیت دراین منطقه می توان از حمایت ها و معافیت های مالیاتی یاد نمود.