یک ترخیص کار برای آنکه بتواند در کار خود موفق شود باید بتواند اعتماد افراد را جلب نماید و برای این منظور باید در کار خود صداقت داشته باشد ، امانتدار باشد و همچنین وقت شناس باشد تا بتواند در این زمینه فعالیت نماید .
یک ترخیص کار گمرک برای اینکه بتواند کارت حق العملکاری دریافت نماید باید چه شرایطی را داشته باشد :
- فردی می تواند ترخیص کار شود که سنش بالای 25 باشد .
- جز اتباع ایرانی باشد .
- هیچ گونه سوءسابقه ای نداشته باشد .
- شغل و کار دولتی نداشته باشد .
- باید در آزمونی که برگزار می شود شرکت نماید و قبول شود .
- دارا بودن کارت بازرگانی
ترخیص کالا بندرعباس فرا تجارت هخامنش