نور فدک بعنوان یک خیریه کمک به مناطق محروم را قدمی برای توسعه عمران و آبادانی روستاها میداند و تمام سعی خود را میکند تا با فرهنگ سازی کمک به مناطق محروم و همراه کردن مردم نیکوکار، خیّرین و مسئولین دولتی، قدمی انسان دوستانه و خداپسندانه برای آبادانی روستاها و کمک به ساخت درمانگاه در مناطق محروم بردارد. ما در موسسه خیریه نور فدک کلیه اقدامات و فعالیت های عمرانی در مناطق محروم را بطور مستمر برای خیّرین و مخاطبین گزارش میکنیم تا از نزدیک نظاره گر ساخت مسکن محرومین و انواع طرح های عمرانی خداپسندانه باشید. برای دسترسی به اخبار این گزارشات به صفحه فعالیت های خیریه مراجعه فرمایید.

ساخت 50 واحد مسکونی ویژه محرومان در زابل، افتتاح مجتمع 48 واحدی نور فدک زابل ویژه زنان بی سرپرست، ساخت مدرسه 12 کلاسه در مناطق محروم زاهدان، نمونه ای از طرح های آبادانی و توسعه روستاها در قالب انجام پروژه های عمرانی خیرخواهانه مثل کمک به ساخت مدرسه در مناطق محروم توسط موسسه خیریه نور فدک میباشد. کمک به مناطق محروم تهران و دیگر شهرستانهای استان های دیگر برای ساخت مسکن، مدارس و درمانگاه های خیریه جزو برنامه های آتی کمک رسانی به مناطق محروم میباشد که قصد داریم با توکل به خداوند، همکاری خیّرین نیکوکار و همراهی شما مردم هم نوع دوست با اجرای آنها لبخندی بر لبان مردم قشر ضعیف مناطق محروم و بذر امیدی در دلهای ایشان بکاریم.
منبع : www.noorfadak.ir