تنظیم ترموستات کولرگازی سامسونگ
ترموستات کولرگازی سامسونگ نیز، همانند تمامی کنترل‌کننده‌های شناور، برخوردار از دو نقطه دقیق وصل (cut in) و قطع (cut out) است. تنظیم ترموستات کولرگازی سامسونگ با توجه به این دو نقطه و تفاضل میان آنها (اختلاف بین دمای و قطع) انجام می‌شود. (ترموستات‌ها دارای یک نقطه تنظیم نیز هستند). ترموستاتی که نقطه تنظیم آن رویC˚ ۲ و نقطه تفاضل آن رویC˚ ۴ تنظیم شده است تا زمانی که دمای حس شده به C˚ ۴ نرسد قادر به روشن کردن کمپرسور نخواهد بود.
بعلاوه تا زمانی که دمای حس شده به C˚ ۰ افت نکند، امکان خارج‌سازی کمپرسور از مدار وجود ندارد. ترموستات کولرگازی سامسونگ دارای نقطه تنظیمC˚ ۲ و یک نقطه تفاضل درجه سلسیوسی بین دماهای وصل و قطع است. مقدار تفاضل به نوع محصول و جای عضو حس کننده بستگی دارد. هر گاه عضو حسگر ترموستات برروی محصول نصب شده باشد و دمای محصول را مستقیماً کنترل کند تفاضل C ˚۱ تا C ˚۲ است.

از سویی دیگر:
هر گاه حسگر ترموستات در سالن نصب شود و کنترل دمای دستگاه به واسطه دمای سالن انجام پذیرد تفاضل حدود C ˚ ۳ تا C ˚ ۴ است. در بسیاری موارد، حسگر ترموستات بر روی اواپراتور نصب می‌گردد و دمای کولر به واسطه دمای اواپراتور کنترل می‌شود؛ در این حالت تفاضل باید مابینC ˚ ۸ تاC ˚ ۱۲ باشد.
در تنظیم ترموستات کولرگازی سامسونگ، میانگین دمای دستگاه مدنظر قرار می‌گیرد. میانگین دمای دستگاه از طریق میانگین دمای قطع و وصل به دست می‌آید. برای برقراری میانگین دمای سالن در c°۲= set point ترموستات را می‌توان برای دمای وصلcut in 3 c ° و دمای قطع cut out 1 c ° تنظیم کرد. باید توجه داشت که هر گاه دمای محصول از طریق دمای اواپراتور کنترل شود باید تنظیم قطع (cut out) به گونه‌ای باشد که TD اواپراتور (اختلاف دمای اواپراتور و سالن) جبران شود.
منبع: نمایندگی مجاز سامسونگ