مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در گلپایگان به قرار ذیل است
- کپی مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه
- یک قطعه عکس سه در چهار
- گواهی عدم سوء پیشینه
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- دارا بودن مجوز در صورت نیاز موضوع فعالیت
- ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
- وکالتنامه در صورتی که کلیه امورات ثبت را وکیل و یا نماینده قانونی انجام بدهد ارائه وکالتنامه الزامی است.