به صورت متداول پیچ تی در اتصال پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی به صورت عمودی به کمک نبشی دیواره دار استفاده می شود. کاربرد دیگر این مدل پیچ ها برای نصب یک پنل چوبی، شیشه ای و یا پلی کربناتی روی سازه است گه در این حالت پیچ داخل شیار پروفیل آلومینیوم شیاردار قرار گرفته و پنل پانچ شده از پیچ عبور کرده و سپس از بیرون مهره های واشری وصل می شود.

در این میان استفاده از پیچ تی برای نبشی دیواره دار در پروفیل های سری 45 متداول تر می باشد که در این میان لازم است ارتفاع پیچ در قسمت رزوه 25 میلیمتر بوده و قطر سوراخ آن M8 باشد. لازم است در این مدل اتصال حتما از مهره ی واشری برای سفت کردن پیچ استفاده شود. برای اتصال با استفاده از نبشی ساده نمی توان از پیچ تی استفاده کرد و حتما می بایست از مهره ی تی در داخل شیار بهره برد.