حتما این روزها درباره واژه کوچینگ و منتورینگ زیاد شنیده اید!
اما کوچینگ و منتورینگ به چه چیزی گفته می شود؟ تفاوت بین کوچینگ و منتورینگ چیست؟
90 درصد از کارمندان جوان معتقدند آموزش گرفتن از کسی که استخدامشان کرده باعث می شود آن ها بیشتر در آن محیط ماندگار شوند.
همچنین محیط های کاری که دارای کوچ یا منتور باشند، بهره‌وری و سودآوری بیشتری خواهند داشت و درصد مشارکت کارکنان بیشتر خواهد شد!
اما مهم ترین مشکل در هنگام آموزش کوچینگ و منتورینگ این است که بسیاری از مردم تفاوت این دو را نمی دانند!
ما در گروه آموزشی دانالو سعی کردیم به این تفاوت ها بپردازیم
موفقیت شانسی نیست!