یکی از شرایط مهم برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز اینست که باید حداقل ۵۱% اعضای هیئت مدیره و سهامداران، مدرک کارشناسی کشاورزی یا فضای سبز داشته باشند‌. ثبت این شرکت ها می تواند در دو قالب سهامی خاص یا با مسئولیت محدود انجام شود که هر کدام شرایط خود را دارند:
شرایط ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز در قالب سهامی خاص:
– حداقل آورده نقدی به شرکت باید یک میلیون ریال باشد
– حداقل 35% از سرمایه شرکت برای ثبت باید نقداً پرداخت شود.
– حداقل سه نفر سهامدار به همراه دو نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز در قالب با مسئولیت محدود:
– حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
– سرمایه شروع کار برای قالب با مسئولیت محدود صد هزار تومان
– تعهد به پرداخت کل سرمایه
ثبت شرکت نیک