الف ـ نشانه های جغرافیایی معرف محل تولد کالاست، اما علامت تجاری معرف تولید کننده آن است.
ب ـ علائم تجاری، اصولاً جدید و ابداعی اند، اما نشانه های جغرافیایی از قبل وجود داشته اند.
ج ـ در مورد نشانه های جغرافیایی، ارتباط بین کیفیت، شهرت یا ویژگی های کالا و مکان تولید آن شرط حمایت است، اما در مورد علائم تجاری وجود چنین ارتباطی ضروری نیست.
ه ـ حقوق انحصاری مالک علامت تجاری قابل انتقال است، اما حق استعمال نشانه جغرافیایی قابل انتقال نیست.
وـ نشانه های جغرافیایی فقط می توانند بر روی یک کالای خاص مورد استفاده قرار بگیرند، اما علائم را می توان بر روی کالاهای مرتبط نیز به کار برد.
زـ مدت حمایت از علائم تجاری ثبت شده محدود است. در حقوق ایران ده سال و در موافقت نامه تریپس هفت سال است.
فکر برتر را دنبال کنید.