در مورد طلاق توافقی و مدتی که طول می کشد به سرانجام برسد؛ می توان گفت که که متأسفانه در شهرهای مختلف ایران رویه دادگاه خانواده متفاوت است ولی
گروه وکلای تهران با کمترین قیمت و هزینه آن را برای شما به نتیجه می رسانند.
talagh-tavafoghi.com