اسکیزوفرنی یک نوع بیماری است که شخص دارای روان پرشی و روان گسیختگی می باشد. در واقع در این نوع بیماری تفکر فرد مبتلا به اسکیزوفرنی از واقعیت دور می باشد و به رویا نزدیک تر است و ممکن است که فرد بیمار دچار هذیان و یا توهم شود همچنین رفتار های آشفته ای انجام دهد. بیماران اسکیزوفرنی از لحاظ جسمی مشکل ندارند و تنها در تفکر و رفتار با دیگران فرق دارند و اطرافیان بیمار هم این متفاوت بودن فرد را به راحتی تشخیص می دهند. مثلا امکان دارد این بیماران مدت زمان زیادی حمام نرفته باشند. علائم اسکیزوفرنی شامل مواردی به شرح زیر می باشد :


هذیان
توهم آشفته
رفتارهای آشفته
توهم
عواطف سطحی و فقدان انگیزه