به رفتار و هیجانات فرد در زندگی روزمره خود که تقریبا ثابت و قابل پیش بینی است شخصیت می گویند. به همین منوال در نقطه مقابل به رفتارها و تفکرات غیر منطقی که در جامعه به عنوان بیماری تلقی می شود اما فرد این رفتار را مشکل نمی داند اختلال شخصیت نامیده می شود. اختلال شخصیت انواع مختلفی دارد که چند مورد آن به شرح زیر است :
اختلال شخصیت اسکیزویید
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت پارانویید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
اختلال شخصیت ضداجتماعی
اختلال شخصیت خودشیفته