این شغل ترکیبی از :


شغل یک استاد به خاطر جنبه ی آموزشی آن


یک تاجر بعلت جنبه ی تجاری آن


یک روانشناس بخاطر مساعل ان.ال.پی