لباس مناسب برای سفر به ارمنستان یا هر کشور دیگری باید به گونه ای باشد که به آداب و فرهنگ آن احترام گذاشته شود. یکی از موارد بسیار مهمی که باید در سفر به هرکشوری آن را رعایت نمود نحوه پووش است.
...